جدید ترین مطالبکمی لبخند

 

طنز و کاریکاتور | کمی لبخند یه دوس پسرم نداریم خودمونو براش لوس کنیم اونم ناز بکشه، هی خودمونو لوس کنیم اونم هی ناز بکشه، دوباره خودمونو لوس کنیم اونم دوباره ناز بکشه!!! آخرشم بگه نکبت لوس بی معنی...بذاره بره کصاااااافط!!! دوباره ما بمونیمو دوتا گوشامون!!!